Att arbeta med ett digitalt läromedel i SO av Marie Olsson och Carina Wieslander

Att arbeta med ett digitalt läromedel i SO” är ett led i ett kommunalt IKT-projekt som startade under höstterminen 2010. Två SO-lärare har deltagit i ett delprojekt vars syfte var att öka kunskaper om och ge erfarenheter av ett digitalt läromedel.

Vi valde Libers material SOS2Plus vilket innehåller interaktiva övningar till ett basläromedel med vanliga läroböcker. På marknaden fann vi inga andra förlag som kunde erbjuda ett övningspaket liknade det vi fann hos Liber.

Liber vill med sitt e-läromedel PLUS komplettera sina stora läromedelsserier.

De menar att PLUS innehåller:

 • ”Interaktiva      övningar på allt viktigt i lärobok och kursplan
 • Intelligent      återkoppling – hjälp att komma vidare
 • Självtester      och materialbanker
 • Resultatuppföljning      för elever och lärare
 • Dokumentation      och planering för läraren”

(http://liber.se/Grundskola/e-laromedel/6-9/Pluswebb)

Det här låter bra och vi blev intresserade av att prova materialet. På vår skola gick ca 120 elever i åk 7. De fick möjlighet att vara skolans testpiloter.

Efter att ha testat materialet under ca ett halvår har vi utvärderat det utifrån olika synvinklar. Här kommer vi att presentera vårt arbete med SOS2Plus. I presentationen ingår resultat från en elevenkät och lärarreflektioner. Vi avslutar rapporten med att sammanfatta det som varit bra och det som kan förbättras.

Analys av elevers synpunkter

I analysen presenteras enkätfrågorna i rutor som inleder varje avsnitt. Under rutorna sammanfattar vi elevernas svar. Sist i enkäten hade eleverna möjlighet att formulera egna åsikter kring materialet. Dessa synpunkter presenteras under passande rubrik i detta kapitel.

Detta är jag nöjd med

Detta tycker jag bör förbättras:

Ur elevenkäten

Att jobba med uppgifterna

Att jobba med uppgifterna är

roligt             1    2    3    4    tråkigt

lätt                 1    2    3    4    svårt

enkelt            1    2    3    4    utmanande

varierande     1    2    3    4    enformigt

Ur elevenkäten

Drygt en tredjedel av eleverna tycker att det är ganska roligt att jobba med SOS2Plus. ”Ett roligt sätt att lära sig något nytt”, skriver en elev. Några skriver att det är bra att jobba med datorn, eftersom man slipper läsa och skriva. Ganska få är riktigt roade. En hel del tycker att det är tråkigt eller ganska tråkigt och frågan är vad det beror på. Under arbetet har de tekniska bekymren varit det eleverna huvudsakligen kommenterat.

Enligt 82% av eleverna är uppgifterna vare sig lätta eller svåra. För oss är det lite svårt att bedöma om eleverna avser kunskapsnivån eller om övningarna är lätta eller svåra att genomföra rent tekniskt/metodiskt. Frågan om huruvida uppgifterna är enkla eller utmanande har liknande resultat.

29 elever av 90 tycker att övningarna är enformiga och 31 tycker att de är ganska enformiga. Det är ca 2/3 av eleverna och utifrån detta kan man dra slutsatsen att läromedelskonstruktörerna behöver arbeta mer för att skapa större variation. De elever som besvarat enkäten har bara arbetat med SOS2Plus under en knapp termin och borde nog i större utsträckning tycka att det är nytt och roligt.

Mål och kunskaper

 Arbetet hjälper mig att nå målen.             instämmer     1    2    3    4    instämmer inte

Inför prov och redovisningar har jag nytta av att arbeta med ”SOSPlus 2”.

instämmer     1    2    3    4    instämmer inte

Kunskapsfrågorna var                              bra                 1    2    3    4    dåliga

Fördjupningsuppgifterna var                    bra                 1    2    3    4    dåliga

Finns det kunskaper som du inte fick träna på då du jobbade med ”SOSPlus 2”?

Instämmer     1    2    3    4     instämmer inte

I sådana fall – vad?______________________________________________________

                                                                                                             Ur elevenkäten                              

 

 

Få elever tycker att SOS2Plus hjälper dem att nå skolverkets mål. Majoriteten menar att de har liten hjälp av materialet.

Nästa fråga handlar om hur väl SOS2Plus kan kopplas till prov och redovisningar. Den hänger ihop med den föregående frågan och resultatet är snarlikt. Prov och redovisningar utformas för att mäta elevernas kunskaper och färdigheter utifrån skolverkets mål. Som lärare vill man också förbereda eleverna för att nå över uppnåendemålen och prestera för de högre betygen i kommande årskurser.

Eleverna bedömer att kunskapsfrågorna är ganska bra. De flesta svaren ligger i mitten, på nivå två och tre.

Flera elever är positiva till fördjupningsuppgifterna 29 av 80 har markerat att de är ganska bra. Då det gäller fördjupningsuppgifterna till avsnittet om det antika Grekland lyfter elever fram en uppgift i religion och en i historia som de tyckte var bra. Ungefär 10 % av eleverna har inte svarat på frågan. Alla elever har inte jobbat med någon fördjupningsfråga och det är en sannolik orsak till den lägre svarsfrekvensen.

 

Hemanvändning

 

Har du använt ”SOSPlus 2” hemma?                           Ja                   Nej

Ur elevenkäten

De flesta har bara arbetat med SOS2Plus i skolan. En sjättedel av eleverna har också arbetat hemma. De som gjort det är nöjda. Vi vet att det finns ytterligare elever som arbetat hemma. Dessa elever var inte med då enkäten gjordes.

Systemet/Teknik

 

Att registrera sig fungerade                     bra                 1    2    3    4    dåligt

 

Att rätta övningarna fungerade                bra                 1    2    3    4    dåligt

Att spara övningarna fungerade               bra                 1    2    3    4    dåligt

Att lämna in övningarna fungerade         bra                 1    2    3    4    dåligt

Att ta del av mitt resultat fungerade        bra                 1    2    3    4    dåligt

Ur elevenkäten

Många elever tycker att det finns tekniska brister i systemet. ”Det borde göras mer användarvänligt” skriver en elev i sin utvärdering.

Registreringen fungerade inte vidare bra. En del elever hade problem p.g.a. att de registrerade sig på Libers ordinarie hemsida eller att de inte skrev in rätt användarnamn eller e-postadress. För några elever fungerade inte koden. Då krävdes telefonkontakt med Liber, vilket var lite besvärligt för dessa elever. De kunde ju inte komma igång med jobbet. Läraren behöver vara väl förberedd och förutseende. Att vara två lärare i klassrummet skulle underlätta. Eleverna behöver vara i mindre grupper, så att läraren kan kontrollera att var och en har följt instruktionerna noga.

Att rätta uppgifterna fungerade väl till dess att några snabba elever uppmärksammade att det fanns fel i facit. Detta insåg de efter att ha försökt göra samma uppgift ett flertal gånger utan att lyckas få rätt. När detta hände fastnade dessa elever och de kunde inte komma vidare. För att lösa situationen fick de skriva in fel svar så att systemet accepterade deras lösning. Efter samtal med Liber förstod vi att det tar lång tid att åtgärda brister som dessa, trots att de kan tyckas enkla. Eleverna blev frustrerade och i enkäten tycker drygt 40 % att rättningen fungerade dåligt. Att så många som drygt 25% ändå tycker att det fungerade bra kan bero på att de inte arbetade lika snabbt och då de kom till de här uppgifterna fick de instruktionen att skriva in det felaktiga svar som facit accepterade. En elev skriver: ”När jag hade svarat rätt stod det att jag hade svarat fel. Man var tvungen att svara fel för att få rätt.”

Det som enligt eleverna fungerade sämst i SOS2Plus var att spara arbetet på ett tillfredsställande sätt. Närmare 90% av eleverna tycker att det fungerade dåligt eller ganska dåligt. De fick göra om uppgifter de redan gjort flera gånger. Eleverna kommenterade detta ”Hinner man inte göra klart måste man göra om allt” ”Behövde göra om de mesta frågorna igen. Det gick inte att spara” ”Man ska kunna spara mitt i en övning”.

75% av eleverna är missnöjda med hur det fungerade då de skulle lämna in sina uppgifter. Ofta försvann de och arbetet måste göras om.

Att ta del av sina resultat fungerade sådär. De flesta eleverna är varken nöjda eller missnöjda. De befinner sig i mitten på skalan. Frågan är hur många elever som tog del av sitt resultat. Vi upplevde att många elever gjorde övningarna, kontrollerade att de var rätt och sedan nöjde sig med lärarens feedback.

I kommentarerna finner vi att några elever tycker att SOS2Plus, trots vissa brister, är en god idé – ”Tanken är fin”.

Sammanfattning

Eleverna upplevde att det var relativt roligt att arbeta med övningar på datorn. Men i längden blev det enformigt och de behöver större utmaningar.

Tyvärr tycker de flesta eleverna inte att SOS2Plus har hjälpt dem då det gäller måluppfyllelse samt inför prov och redovisningar. Ändå är de ganska positiva till uppgifterna som sådana.

Få elever har använt SOS2Plus hemma, men de som gjort det tycker att det fungerat bra.

Tekniken är många elever mycket missnöjda med. Det handlar om fel i facit, problem med att spara och lämna in det arbete man gjort.

Slutsats

Vår undersökning visar attSOS2Plus rönt en viss framgång i klasserna men förbättringar krävs. Uppgifterna behöver vara mer varierande, facit måste vara rätt, tekniken kring sparande och inlämningar måste förbättras.

Lärarreflektioner

Att jobba med uppgifterna

Inom ett arbetsområde presenteras ett antal övningar. Inledningsvis ska eleverna klara av ett antal flervalsfrågor som är självrättande. Efter detta kan de gå vidare och göra fördjupningsuppgifter. Läraren väljer vilka övningar eleverna ska göra. Det finns en viss variation då det gäller flervalsuppgifterna. Eleverna ska t.ex.

 • välja      ord och dra dem till luckor i text,
 • flytta      rubriker eller ord till rätt plats på t.ex. en karta eller en tidslinje,
 • para      ihop olika uppgifter.

Fördjupningsuppgifterna är olika analysuppgifter som kräver längre skrivna svar. Dessa uppgifter kommenteras och bedöms sedan av lärare.

Det är en god idé att den del av uppgifterna är självrättande. Eleverna kan träna flera gånger och förbättra sig. Tyvärr är innehållet inte alltid så väl valt och det kan bli svårt för elever att urskilja vad som egentligen är viktigt att lära sig. Det går att göra ett bättre urval. Flervalsformen kräver att eleverna har en ganska stor mängd svar att välja bland. Det är viktigt att alla alternativ är relevanta och att det finns en pedagogisk tanke bakom uppgifterna som helhet. Övningarnas upplägg tycks många gånger styras av teknikens möjligheter.

Fördjupningsuppgifterna är bra, men kan lika gärna göras på traditionellt vis. Eleverna kan skriva sina texter för hand eller på datorn och sedan lämna in eller skicka dokumentet till läraren. Dock finns det en vinst i att alla elever jobbar inom samma plattform och att alla uppgifter samlas där. Fördjupningsuppgifterna var inte nya för oss, utan de var vanligt förekommande skrivuppgifter som kräver längre utredande svar.

Övningarna var inte alltid tydligt kopplade till olika avsnitt i boken och det kräver att eleverna har goda kunskaper om hela arbetsområdet för att de ska kunna sätta ingång. Uppgifterna borde hellre följa bokens upplägg och ha en ökande svårighetsgrad. Det är viktigt att få med sig alla elever under de första övningarna. Alla måste klara av dem och känna att arbetet är meningsfullt.

Vi saknade en läsfunktion i programmet. Svaga läsare och dyslektiker hade problem att behålla fokus och lösa uppgifterna. De kände inte att de kunde prestera på sin nivå. Kraven på läsförmåga och arbetsminne satte käppar i hjulet för dem.

Vi ser dock att det finns en elevgrupp som gynnas av arbetssättet eftersom det ger snabb feedback. Dessa elever får direkt veta om de klarat av en uppgift. Bekräftelsen ger tillfredsställelse. De blir sugna på att ta sig an nya uppgifter. Det finns ett tävlingsmoment som stimulerar elever att repetera och bli snabbare och bättre.

Mål och kunskaper

Vad vill vi att eleverna ska lära sig? Vilken typ av kunskap ska de ha med sig? De uppgifter som elever jobbar med styr deras uppfattning om vad som är viktigt och bra att kunna. Det är av stor betydelse att faktafrågorna visar eleverna vad de bör kunna. Med flervalsfrågorna i SOS2plus ser vi en risk att elever fastnar i detaljkunskaper som inte alltid är viktiga för att bygga förståelse för arbetsområden som helhet. Elevernas kunskaper blir ytliga och fragmentariska. Fördjupningsuppgifterna utgör en motvikt, men det är ändå viktigt att flervalsfrågorna fungerar som en grund att stå på inför en breddning och fördjupning. En hel del elever gör inte alla fördjupningsuppgifter på varje avsnitt. Andra elever är snabba och har hög kvalitet på sina uppgifter för dem saknas vidare utmaningar när de är klara.

Många av eleverna upplevde att arbetet med SOS2plus inte i tillräckligt hög grad hjälpte dem att nå kunskapsmål på olika nivåer. Det är ett problem att en stor del av uppgifterna inte har en tydlig koppling till läroplanens innehåll. Läraren behöver skapa förutsättningar för eleverna att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter utöver det de tränar med SOS2plus. Det handlar bland annat om att göra urval och se mönster, argumentera och diskutera, analysera och resonera samt att ställa egna frågor för att gå vidare.

Man kan också fundera över vad det är som gör att kunskaper stannar kvar. För många elever befästs kunskaper då de skriver eller samtalar om något. Kan en klickning på skärmen verkligen ersätta detta? Vi tycker oss märka att elever hittar strategier för att lyckas med flervalsövningar utan att ta till sig viktig fakta. Det kan handla om att göra övningen flera gånger tills det blir rätt eller att fråga en kompis vad de ska svara.

Hemanvändning

Det är bra att elever kan logga in och jobba hemma. Alla är inte lika snabba och en del behöver extra tid. Andra känner en motivation i att äga sitt konto och att det är ett intresseväckande sammanhang. Ett problem i all bedömning är att man som lärare inte kan veta vem gjort uppgifterna då de inte utförts i klassrummet på skoltid. Det vore bra med någon avslutande diagnos som görs på lektionstid.

Systemet/Teknik

Alla elever placerades vid registrering i en enda undervisningsgrupp. Denna kunde bara förändras av personal på Liber. För att göra ändringar i gruppen eller gör flera olika grupper måste läraren kontakta Liber. Detta blir problematiskt då man ska arbeta med att individualisera undervisningen under arbetets gång. Läraren måste själv kunna administrera sina elever och kunna skapa och förändra grupper.

Registreringen var tidskrävande. Ändå gjordes detta i halvklasser d.v.s. i grupper med högst 15 elever. Det var svårt för eleverna att själva förstå hur de skulle gå till väga och det blev många fel. Två vuxna behövs för att hjälpa till. Undersökningar och enkäter brukar vara svåra att administrera och genomföra. Det vore lättare om man i ett steg kunde registrera sig på en sida för att sedan direkt få en bekräftelse på att man är klar och kan börja jobba.

Våra elever hade svårigheter med att spara och lämna in uppgifter. Ofta gick det inte att spara eller också loggades de ut. När de var klara kändes det särskilt besvärligt. Det var svårt att motivera dem att göra om hela arbetet. Här hade det varit bra om man hade kunnat röra sig mellan uppgifterna och t.ex. gå tillbaka för att se vad man gjort tidigare. Som det är utformat nu kunde eleverna inte se sina tidigare svar.

En stor vinst med SOS2plus ligger i att elevers arbete samlas på ett ställe i alla SO-ämnena. Det är lätt för läraren att ge direkt återkoppling till varje elev. Dessutom går det bra att elevers arbete i flera ämnen samlas inom samma lärplattform. Lyckas man bättre med administreringen av eleverna blir materialet överskådligt och lättåtkomligt i en lärplattform som täcker stora delar av elevens skolvardag.

Sammanfattande synpunkter

Att arbeta med Libers digitala läromedel SOS2plus har varit intressant ur många aspekter. Framförallt har det gett oss viktiga erfarenheter och funderingar kring informationsteknikens roll i skolan. Efter avslutat arbete har vi några synpunkter på materialet.

Vi tycker att det finns en hel del som är bra i materialet.

 • Lärplattformen      fungerar som en gemensam arbetsplats. Den ger ordning och struktur och      möjliggör större effektivitet i arbetet.
 • Möjlighet      ges för elever och lärare att jobba varhelst man kan koppla upp sig på      nätet. Det ger frihet.
 • Den      direkta återkopplingen, som snabbt visar om man klarat uppgiften eller      inte, kan höja motivationen hos en del elever.
 • Både      lärare och elever kan följa upp resultaten.
 • Systemet      är öppet så att lärare kan konstruera egna övningar och uppgifter.

Läromedlet var nytt när vi jobbade med det och en hel del förbättringar har förmodligen redan gjorts. Ändå vill vi samla några förslag på förbättringar utifrån våra erfarenheter av arbetet med SOS2plus.

 • Vi      saknade en instruktiv och pedagogisk demofilm anpassad till eleverna.      Denna bör kunna visas i sin helhet. Det vore också bra att kunna gå      tillbaka och visa valda delar vid behov.
 • Det      är viktigt att läraren själv kan administrera sina grupper.
 • När      vi använde läromedlet gällde Lpo94 fortfarande. Det vore bra med en      anpassning till Lgr11. Övningarna bör på ett tydligt sätt kopplas till      läroplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav och eleverna behöver      känna att de har nytta av uppgifterna inför bedömning och betygssättning.      Vi saknade en tydlig koppling mellan övningarna och Lpo94.
 • En      talsyntes bör kopplas till programmet. Det skulle underlätta för      dyslektiker och lässvaga.
 • Den      digitala miljön kan utnyttjas för en ökad interaktivitet och för att      stimulera elevers nyfikenhet. Det kan göras på många sätt t.ex. genom att      lägga in korta filmer, dramatiseringar, intervjuer, intressanta bilder,      bildspel och länktips.
 • Det      är viktigt att svårighetsgraden ökas efter hand. Börja med enklare      uppgifter för att få igång alla elever.
 • Bedömningsstöd      för läraren t.ex. matriser skulle underlätta lärarens arbete..

 

Några elevröster om SOS2plus får avsluta vår sammanställning:

 • ”Det      är en bra idé”
 • ”Det      var roligt att jobba med datorn”
 • ”Programmet      behöver bli mer användarvänligt”
 • ”Uppgifterna      borde vara mer varierade.”
Annonser

2 thoughts on “Att arbeta med ett digitalt läromedel i SO av Marie Olsson och Carina Wieslander

 1. Hallå där!

  Hör gärna av er med e-postadress till undertecknad så bjuder jag på eget material angående kollaborativt lärande med IKT i grundskolan!

  Kollegiala hälsningar
  Stefan

  • Hej Stefan!
   Vad kul att höra av dig. Jag använder mig av din, Undersökande arbetssätt med hjälp av it… i min kommande lic-avhandling om bloggen i historieundervisningen. Skicka oss gärna material till cejoh_s@edu.sollentuna.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s