Projektplan

IKT och sen då – ett projekt om öka elevernas motivation och höja kvaliteten på SO-undervisningen

  1. 1.    Bakgrund

Helenelundsskolan har under läsåret 2009/2010 genomfört en stor satsning på IKT. Vi har t.ex. höjt datortätheten på skolan avsevärt både för lärare och för elever. Förväntningarna är nu höga på resultat i klassrummen, men forskningen visar undervisningen blir varken bättre eller effektivare bara med hjälp av många datorer. Om elevernas kunskapsinhämtning ska påverkas positivt så krävs en koppling mellan pedagogens IKT-färdigheter och de pedagogiska metoder som läraren väljer att använda. Det är hur lärare använder IKT som är det viktiga för elevernas utveckling(Skolverket, Effektivt användande av IT i skolan s 31). Det mest effektiva sättet att använda IKT är när läraren (och mjukvaran) utmanar elevernas förståelse och tänkande. Det krävs en omfattande IKT-kompetens för att kunna välja lämpliga lärresurser. (a.a. s 34).  Studien E-learning Nordic från 2006 visar också att inlärningen förbättras ju fler varierade pedagogiska metoder som används.

Vi  SO-lärare Helenelundsskolan vill använda IKT i klassrummen på ett sådant sätt att undervisningen både ger högre måluppfyllelse och meritvärden för eleverna och att den också blir effektivare och roligare. Men en enskild SO lärare kan omöjligt skaffa sig den höga IKT-kompetens som krävs för att välja ut lämpliga och utveckla nya pedagogiska metoder, producera egna och testa andras läromedel samtidigt som hon utvärderar och dokumenterar arbetet inom fyra stora viktiga ämnen. Vi måste samarbeta och få tid till reflektion för att lyckas med våra ambitioner.

1.1 Syfte

SO lärarna på Helenelundsskolan ska tillsammans testa och utveckla metoder inom IKT som ökar måluppfyllelse och effektiviserar undervisningen.

1.2 Effektmål

Meritvärdena i ämnet SO höjs på Helenelundsskolan

Undervisningen samordnas och effektiviseras..

Olika metoder inom IKT testas, utvärderas och dokumenteras

Läromedel anpassade till nya kursplaner och skolans lokala mål tas fram.

1.3 Kopplingar till andra projekt och verksamheter

Projektet kommer att påverka andra ämnen att arbeta på ett liknande sätt. Kollegor i andra ämnen exempelvis svenska och NO kommer att ha direkt nytta av utvärderingar av läromedel och förslag till kursplaner .

2. Projektmål

Höja meritvärdet i SO på skolan genom att medvetet använda IKT i undervisningen

Utarbeta en kursplan i SO för år 6 – 9 där IKT ingår som en naturlig del

Testa och utvärdera olika typer av digitala läromedel och arbetssätt kopplat till betygskriterier för ämnet.

3. Avgränsningar

4. Riskanalys med åtgärder

5. Resurser

5.1 Projektorganisation

Fem SO- lärare från högstadiet ingår i projektet. Deras uppgift är att prova olika IKT-baserade läromedel och metoder i sina klasser utifrån några i förväg formulerade frågeställningar.  Resultaten utvärderas noga med hjälp av elevutvärderingar, mätande av resultat och djupintervjuer. Projektledaren samordnar resultaten.

Vi kommer att arbeta:

  • problembaserat
  • med konkreta upplevelser och inlevelse via dataspel
  • med visualisering av abstrakta processer
  • med att öka motivationen hos eleverna

 

Vi kommer att koncentrera oss på två olika elevgrupper. Dels på elever som har svårt att nå målen i SO p.g a. av språksvårigheter eller inlärningssvårigheter och dels vill vi lyfta elever från betyget G till högre betyg.  

Lärarna disponerar 40 timmar vardera under läsåret för eget arbete med frågeställningar och deltagande i en diskussionsgrupp som träffas regelbundet.

Genom  att koncentrera oss på ämnet SO säkrar vi att projektets resultat blir en del av skolans reguljära  SO-undervisning SO-lärare från högstadiets samtliga fyra  arbetslag på högstadiet deltar.

Projektledaren håller i mötena och sammanställer resultaten i en rapport.

Alla elever på högstadiet kommer att få en digital portfolio på skolans intranät där de kan samla olika uppgifter som lärare, föräldrar och elever kontinuerligt kan ta del av.

5.1 Projektbudget

Lärarlön/vikarietid*                 50.000

Planering                                      10.000

Projektledning                            4.000

Material och utbildning          20.000

Rapport                                          15.000               

SUMMA                                         99 000 kronor

*Lönekostnaden beräknas till 2 000:- om dagen inklusive social avgifter

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s